• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 26 - 10 - 2020

    27/10/2020 8:06:57 SA

     Ngày 26/10/2020 Hội đồng quản trị CIDICO tổ chức họp đánh giá sơ kết hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2020.  Nay xin công bố thông tin về nội dung NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 26/10/2020.

     

    Trân trọng!