• TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • Bản tin công ty
  • CÔNG BỐ CÔNG VĂN CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN


    (30-08-2016)

    Ngày 19/4/2016 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng quý của Công ty lập cho năm tài chính 2016.


    Chi tiết công văn xin quý đổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem.


    Trân trọng!