• TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Bản tin công ty
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 90 TỶ ĐỒNG LÊN 133.986.200.000 ĐỒNG


  (16-08-2017)

   Công Ty Cidico công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 133.986.200.000 đồng

   

  Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải nội Báo cáo

   

  Trân trọng!