• TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • Bản tin công ty
  • BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 90 TỶ ĐỒNG LÊN 133.986.200.000 ĐỒNG


    (23-09-2015)

    Công Ty Cidico công bố BÁO CÁO TÌNH  HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 90 TỶ ĐỒNG LÊN 133.986.200.000 ĐỒNG


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem báo cáo.


    Trân trọng!