• TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • Bản tin công ty
  • BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 133.986.200.000 TỶ ĐỒNG LÊN 177.438.650.000 ĐỒNG


    (30-08-2016)

     Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 133.986.200.000 đồng lên 177.438.650.000 đồng.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung báo cáo.


    Trân trọng!