• TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • Bản tin công ty
  • BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 133.986.200.000 ĐỒNG LÊN 177.438.650.000 ĐỒNG


    (14-08-2017)

     Công Ty Cidico công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 133.986.200.000 đồng lên 177.438.650.000 đồng.

    Quý cổ đông nhấn vào đây để xem nọi dung Báo cáo.

    Trân trọng!