• Tư vấn
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty
 • Tình hình quản trị Quý I/2011

  25/10/2011 2:49:00 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2011
   

  Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi báo cáo tình hình Hội Đồng Quản Trị quý I năm 2011.

  Vui lòng nhấn nhấn vào đây để tải báo cáo HDQT quý I năm 2011.


  Trân trọng thông báo