• Tư vấn
 • Đại hội đồng cổ đông
 • Thông báo mời hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

  08/11/2011 3:05:11 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
   
  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CIDICO) thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:
   
  - Thời gian: 08 giờ thứ Bảy, ngày 26/3/2010
  - Địa chỉ: Hội trường (Lầu 2) – Văn phòng Công ty CIDICO, Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi (Đường D3, KCN Tây Bắc Củ Chi).
   
  - Nội dung chính:
   
  Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011; Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2010; Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2010; Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty; Tờ trình lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty và các vấn đề khác có liên quan.
   
  - Điều kiện dự họp:
   
  + Cổ đông đã lưu ký theo danh sách Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 9/3/2011, cổ đông chưa lưu ký theo danh sách cổ đông tại Công ty vào ngày 9/3/2011.
  + Người được cổ đông ủy quyền trên Giấy ủy quyền (tải trên Website: www.cidico.com.vn).
   
  - Các vấn đề khác:

  + Cổ đông tham khảo và tải tài liệu liên quan Đại hội trên trang Website: www.cidico.com.vn (từ ngày 14/3/2011).
  + Để Đại hội tổ chức được chu đáo, đề nghị cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ ngày 10/3/2011 đến ngày 22/3/2011 qua điện thoại: 08.38920587/DĐ: 0909969308 (gặp anh Lê Văn Tư) hoặc fax: 08.38921008. Ngoài ra, căn cứ vào K.4 Điều 17 của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty “cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa ra trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp”. 
   
  + Cổ đông đến dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội lưu ý:
  • Có mặt lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26/3/2011 để làm thủ tục nhận tài liệu; 
  • Xuất trình bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu (nếu có yêu cầu);
  • Xuất trình Giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay cổ đông.


  V
  ui lòng nhấn vào đây để tải thông báo..


  Trân trọng thông báo