• Tư vấn
 • Đại hội đồng cổ đông
 • Thông báo mời hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

  08/11/2011 3:10:15 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  THÔNG BÁO
  (V/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010)
   

  Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

  1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 30 tháng 03 năm 2010.

  2. Địa chỉ: Hội trường(Lầu 2) – Văn Phòng Công ty CP ĐT PT CN – TM Củ Chi, Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi(Đường D3 KCN Tây Bắc Củ Chi).

  3. Điều kiện tham dự:
  * Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi theo danh sách chốt ngày 27/02/2010 đều được tham dự.
  * Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

  4. Đăng ký tham dự:
  * Để đón tiếp Cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng Phiếu phản hồi(Giấy ủy quyền) gởi về văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 23/03/2010 theo địa chỉ: Công ty CP ĐT PT CN – TM Củ Chi, Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi(số fax: 08.38921008) hoặc điện thoại số: 08.38920587(liên hệ Anh Lê Văn Tư – Thư ký Công ty).

  5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ website của Công ty: http://www.cidico.com.vn

  6. Vui lòng nhấn vào đây để tải báo cáo.


  Trân trọng thông báo
   
   
  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  CHỦ TỊCH
  (đã ký)


  PHAN VĂN TỚI