• Tư vấn
  • Đại hội đồng cổ đông
  • THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 3 (2013 - 2017)

    16/04/2014 9:29:05 SA

    Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 được diễn ra vào ngày 29/3/2014 có bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2013 - 2017). Sau ngày 29/3/2014 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2013 - 2017) có sự thay đổi.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem.


    Trân trọng!