• Tư vấn
 • Nghị quyết hội đồng quản trị
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/7/2010

  25/10/2011 2:52:51 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2010
   

  Thông báo bảng nghị quyết HĐQT công ty ngày 26 tháng 7 năm 2010.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải bảng nghị quyết HĐQT công ty ngày 26 tháng 7 năm 2010..


  Trân trọng thông báo!