• Tư vấn
 • Nghị quyết hội đồng quản trị
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/10/2010

  25/10/2011 2:52:59 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2010
   

  Vui lòng chọn vào đây để tải bảng nghị quyết HĐQT ngày 25/10/2010..


  Trân trọng thông báo