• Tư vấn
 • Nghị quyết hội đồng quản trị
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/2/2011

  25/10/2011 2:53:20 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2011
   

  Thông báo bảng nghị quyết HĐQT công ty ngày 21 tháng 02 năm 2011.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải bảng nghị quyết HĐQT công ty ngày 21 tháng 02 năm 2011..


  Trân trọng thông báo!