• Tư vấn
 • Nghị quyết hội đồng quản trị
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/5/2010

  25/10/2011 2:52:40 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
   

  Vui lòng chọn vào đây để tải bảng nghị quyết  17/05/2010.


  Trân trọng thông báo