• Tư vấn
 • Nghị quyết hội đồng quản trị
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 16/11/2010

  25/10/2011 2:53:10 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2010
   

  Thông báo bảng nghị quyết HĐQT công ty ngày 16 tháng 11 năm 2010.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải bảng nghị quyết HĐQT công ty ngày 16 tháng 11 năm 2010..


  Trân trọng thông báo!