• Tư vấn
  • Đại hội đồng cổ đông
  • CÔNG VĂN VỀ VIỆC GIA HẠN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊM NĂM 2013

    25/04/2013 10:41:10 SA

    Ngày 08/4/2013 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh đồng ý cho Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niêm năm 2013, Công ty xin đính kèm nội dung Công văn đến Quý Cổ đông biết.

     

    Trân trọng!