• Tư vấn
 • Đại hội đồng cổ đông
 • BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

  25/03/2017 9:43:24 SA

   Vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2017 tại Hội trường văn phòng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, gốm 112 Cổ đông tham dự, tương ứng với 16.040.504 cổ phần chiếm tỷ lệ 91,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

  Công ty xin công bố nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

  BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

   

  Trân trọng!