• Tư vấn
 • Đại hội đồng cổ đông
 • BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

  20/04/2016 10:59:13 SA

   Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 năm 2016, tại Hội trường Lầu 2 Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi (Công ty Cidico) tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, với 100 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, đại diện cho 11.389.298 cổ phiếu/13.195.860 cổ phiếu chiếm 86,31% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

  Công ty Cidico xin công bố:

  - BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

  - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016