• Tư vấn
 • Đại hội đồng cổ đông
 • BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

  08/05/2015 2:17:18 CH

  Ngày 18/4/2015 tại Hội Trường Lầu 2 Văn phòng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi (Công ty Cidico) tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015, với 104 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 11.583.540 cổ phiếu/13.195.860 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 87,78% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

  Công ty Cidico xin công bố:

  - BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

  - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

   

  Trân trọng!