• Tư vấn
 • Đại hội đồng cổ đông
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

  05/06/2012 10:27:05 SA

       Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi công bố nội dung Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2012 được tổ chức vào ngày 30/3/2012.

   

       Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem và tải nội dung Biên bản

   

       Trân trọng!