• Tư vấn
 • Báo cáo thường niên
 • Báo cáo thường niêm năm 2010

  25/10/2011 2:59:45 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
   

  Vui lòng nhấn vào đây để tải báo cáo thường niên năm 2010.


  Trân trọng thông báo