• Tư vấn
 • Báo cáo thường niên
 • Báo cáo thường niêm năm 2008

  25/10/2011 2:59:32 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008
   

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi công bố Báo cáo thường niên năm 2008.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải báo cáo.


  Trân trọng thông báo