• Tư vấn
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính Công ty Quý II/2011

  07/11/2011 2:40:06 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUÝ II NĂM 2011
   

  Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi công bố báo cáo tài chinh quý II năm 2011.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải công bố báo cáo tài chính..


  Trân trọng thông báo