• TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Bản tin công ty
 • Thông Báo về ngày cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tạm chi cổ tức lần 1 năm 2011

   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHO VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠM CHI LẦN I NĂM 2011
   

  Trân trọng thông báo đến quý cổ đông ngày cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tạm chi cổ tức lần 1 năm 2011.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải thông báo..


  Trân trọng thông báo