• TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Bản tin công ty
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  THÔNG BÁO
  (V/v Chốt danh sách Cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng)
   
  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2009/NQ - ĐHCĐ ngày 21/03/2009;
  - Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/NQ - HĐQT ngày 03/08/2009 về việc triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng;
  - Căn cứ xác nhận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ngày 10/09/2009 về việc đã nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi.
  HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu như sau:


  1. Tên Công ty phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI

  2. Tên viết tắt : CIDICO

  3. Trụ sở chính : Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Tp HCM

  4. Điện thoại : (+84 8) 38921737 Fax:: (+84 8) 38921008

  5. Cổ phiếu phát hành :
  - Tên cổ phiếu : CIDICO
  - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Khối lượng cổ phiếu phát hành: 3.000.000 cp

  6. Đối tượng phát hành : Cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền thưởng tại ngày chốt.
  - Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng quyền.
  - Cổ phiếu phát hành thêm từ cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng.
  7. Tỷ lệ thực hiện : Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được phân bổ 01 cổ phiếu thưởng. Số cổ phiếu được chia mới sẽ được tính theo phương pháp làm tròn số xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ mua lại làm cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật.

  8. Nguồn vốn thực hiện : Thặng dư vốn cổ phần.

  9. Thời gian thực hiện:

  - Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng: 30/09/2009.
  - Ngày dự kiến thực hiện: 01/10/2009
  10. Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 90 tỷ đồng (Chín mươi tỷ đồng)

  11. Thủ tục nhận cổ phiếu thưởng:
  - Quý cổ đông vui lòng đem theo CMND (Bản chính) và Sổ chứng nhận cổ đông khi làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng, trường hợp uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.
  - Địa điểm nhận cổ phiếu thưởng: Công ty CP Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh - số 6 Thái Văn Lung, Q1, Tp HCM
   
    Củ Chi, 25 - 06 - 2009
  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  CHỦ TỊCH
  (đã ký)
  PHAN VĂN TỚI